RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần dài / KCP KCP75ZS200
menu
searchtel

KCP Xe bơm bê tông cần dài KCP75ZS200

đ 14,025,000,000
prc-info.cif
2017259hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần dài

filter.mkrKCP

modelKCP75ZS200

statusused

wrk-hr259hr

yr-man2017

countryHàn quốc

prd-no#403

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright