IHI CCH350
CCH350
0 image
IHI Cần cẩu bánh xích
1990 | 0 | Hàn quốc

Cần cẩu

Cần cẩu bánh xích

IHI

CCH350


0

1990

Hàn Quốc

2030