RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần dài / EVERDIGM ECP65
menu
searchtel

EVERDIGM Xe bơm bê tông cần dài ECP65

đ 10,725,000,000
prc-info.cif
20173,852hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần dài

filter.mkrEVERDIGM

modelECP65

statusused

wrk-hr3,852hr

yr-man2017

countryHàn quốc

prd-no#1827

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright