RCE
home / Thiết bị thi công đường / Xe lu / SAKAI SV512D-1
menu
searchtel

SAKAI Xe lu SV512D-1

đ 2,062,500,000
prc-info.cif
20113,816hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catThiết bị thi công đường

filter.subXe lu

filter.mkrSAKAI

modelSV512D-1

statusused

wrk-hr3,816hr

yr-man2011

countryNhật bản

prd-no#1812

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright